Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Березень » 29 » НА ЧАСІ РОБОТА З КАДРОВИМ РЕЗЕРВОМ
08:55
НА ЧАСІ РОБОТА З КАДРОВИМ РЕЗЕРВОМ

На виконання наказу ДП "Львівву­гілля" №26 від 31.01.2018р. з 1 березня розпочалося навчання в школі кадрово­­­го резерву на заміщення посад на­чаль­ників вуглевидобувних та прохідниць­ких дільниць. Заняття тривати­муть до 31 березня. Групу керівників і спеціаліс­­тів шахт привітав т.в.о. гене­рального дирек­тора держпідприємства Олег АКІ­МОВ.

Кожна організація, в тому числі й ву­гільне підприємство, яка планує своє по­дальше функціонування, повинна мати необхідні людські ресурси для подальшого виконання завдань, що передбачені Прог­рамою розвитку. Персонал, своєю чергою, є одним із найважливіших чинників у плані перспективи і, звісно, потребує під­г­отовки та вдосконалення фахових знань і навиків. Виходячи з цього, у ДП "Ль­віввугілля" про­во­дяться навчання інже­нерно-техніч­них працівників. Протягом березня група спе­ціа­лістів шахт,з відривом від виробни­цтва, що володіють здатністю до управлін­ської діяльності, проходить кваліфікаційну під­готовку у школі кадро­вого резерву. Рі­шен­ня про включення до складу резерву, в який увійшли заступники та помічники на­чальників дільниць з видо­бутку вугілля та проходки, гірничі майстри та прохідники, приймалося безпосередньо першим керів­ни­ком вугільного підприєм­ства. Загалом слухачами школи стали 24 чоловіка.

При відборі кандидатів у резерв вра­ховувались не тільки загальні, а й профе­сійні вимоги, яким повинен відповідати керівник, бралося до уваги те, як людина справляє­ться  з  поточною роботою, її ба­жан­­­­ня до самоосвіти та самовдосконален­ня, своєчасність виконання виробничих зав­дань.

Спеціалістами держпідприємства бу­ла розроблена загальна програма навчан­ня, яка  включала теоретичну підго­товку - від­новлення та поповнення знань з окре­мих виробничих питань, а саме: гео­лого-мар­к­шейдерського забезпечен­ня ву­гі­льного ви­робництва, технології вугле­­ви­до­бут­ку та підготовки виїмкових дільниць і очисних забоїв, використання шахтного транспорту та поверхневих комплексів. Слу­хачі оз­найо­милися з тим великим об­сягом обо­в'язків, котрі покладені на енер­го­меха­ніч­ну службу, та служби якості вугілля і про­дуктів його збагачення, охорони праці та нав­колишнього середовища, тех­ніки без­пеки на вугільних підприємст­вах і право­вого забезпечення діяльності шахт. На думку  фахівців, це теоретично серйоз­не знайом­ство з вугільним підпри­єм­ством, адже майбутній керівник зобов'я­заний зна­ти технологію виробництва, бути обізнаним у тому, як працюють ПАТ "Львів­ська вугіль­на компанія", Вантажно-транс­портне упра­в­лін­ня  та як і де відремон­тувати необхід­­ну техніку для роботи на копальні. Форма контролю - складання іспитів.

Лекторами-викладачами виступили провідні спеціалісти держпідприємства, які й провели теоретичний курс навчання з питань виробничої діяльності вугільних підприємств. Щодо практичних занять, то вони відбувалися на шахтах  ДП "Львівву­гілля", відвідали майбутні керівники шахт­них дільниць й копальню №10 "Новово­лин­ська", Львівсько-Волинський воєнізо­ва­ний гірничорятувальний загін та Нововолин­ський ремонтно-механічний завод.

По закінченні тео­ре­тично-практичного курсу екзаменаційна комісія об'єктивно оці­нить рівень знань слухачів.  Результа­том стане отримання ква­ліфікаційних по­свід­чень про закінчення навчання.

                           

 Лариса ГУМЕНЮК

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz