Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Березень » 29 » ОХОРОНА ПРАЦІ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ШАХТИ
08:50
ОХОРОНА ПРАЦІ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ШАХТИ

19-21 березня 2018 року на ДП "Львіввугілля" відбувся тренінг "Основи безпеки у шахтах" у рамках проекту Міжнародної організації праці "Поліпшення стану безпеки та гігієни праці у гірничодобувній промисловості". Прак­тична частина тренінгу відбу­ла­­ся на шахті "Степова". Участь у  захо­ді взяли заступник на­чальника Уп­рав­­ління охорони праці, про­мис­лової без­пеки, фізичного та цивільного за­хис­ту Міненерговугілля Ігор ЯЩЕНКО та т.в.о. генерального директора ДП "Ль­вів­ву­гілля" Олег АКІМОВ.

З делегацією Міжнародної організації праці також тісно спів­пра­цювали зас­туп­ник ге­нерального дирек­т­ора з охорони пра­ці Валерій Со­ко­лов­ський, начальник від­ділу нагляду у вугільній промисловості ГУ Держпраці у Львівській області Володи­мир Осадця, командир Львівсько-Волинського воєнізованого гірничорятувального загону Ігор Яворський, технічні інспектори праці Львівської територіальної організації Проф­­спілки працівників вугільної промис­ловості України Ярослав Стельмащук та Регіона­ль­ного об'єднання Незалежної профспілки гірників  України  м.Червонограда Віктор Орен­чук, в.о.  директора  шахти "Степова" Микола  Клюка, заступники  директорів з охо­рони праці шахт державного підприєм­ства "Львіввугілля".

У нарядній шахти Ігор Ященко проана­лізував  стан  безпеки та гігієни праці на ви­добувних підприємствах України та від­значив важливу роль співпраці з міжна­родними інституціями у сфері промислової безпеки. Т.в.о. генерального директора ДП "Львіввугілля" Олег Акімов ознайомив при­сутніх з роботою шахт держпідприємства та системою охо­ро­ни праці на них.

Разом з міжнародними експертами з безпеки та гігієни праці Кенічі Хіросе (Угор­щина), Вікінгом Хусбергом (Фінляндія), Олександрою Котерас (Польща) учасники тренінгу  спустилися у шахту "Степова", де ознайомилися з повним циклом гірничо­прохідницьких робіт. Їхній маршрут проліг через прохідницькі вибої 142 конвеєрного та 118 розвідувального штреків. Безпосе­редньо на місці відбулося обговорення, а також відверте спілкування іноземних гос­тей із шахтарями. Наступного дня спе­ціалісти з ОП аналізували побачене, про­вели інтерактивну сесію з проведення оцін-­­ки ризиків на рівні підприємства. Іно­земні фахівці ознайомили українських спеціа­лістів з міжнародним досвідом сис­теми управління БГП, порівняли досвід Польщі з українським тощо. Основна мета заходу: нарощування потенціалу іно­зем­них парт­нерів вугільної галузі для запро­вад­ження сис­теми управління безпекою та гігієною праці на основі ризик-орієнтова­ного під­ходу. Учбовим курсом було пе­редбачено відпрацювання систематич­ного та превен­тивного підходу (визна­чення небезпек, оцін­ка ризиків, запобіжні за­ходи) до управ­ління безпекою та гігієною праці у відповід­ності до Конвенції МОП №176. По закін­чен­ні учасники отримали відповідні сер­ти­фікати.

Заступники генеральних директорів з охорони праці  десяти вугільних держ­підприємств  України, а також голови шах­тар­ських профспілок - Львівської тери­то­ріа­льної організації Профспілки праців-­ників  вугільної  промисловості України Олег Турчин та Регіонального об’єднання Незалежної профспілки гірників України м.Червонограда  Віталій  Оніжук  взяли участь у нараді в ДП "Львіввугілля" під головуванням Ігоря Ященка, де було роз­глянуто стан вико­нан­ня заходів, запро­понованих комісією спецрозсліду­вання щодо усунення причин настання групового нещасного випадку на шахті "Степова" зі смертельними нас­лід­­ками 2 березня 2017 року. Представник Міненер­го­вугілля вва­жає одним із пріори­тетів впровадження системи управління ОП за стандартом ohsas 18001:2007 на усіх державних  шах­тах. Така система в Україні вже майже де­сятиріччя працює на ву­гіль­них шахтах ДТЕК та довела свою ефек­тивність, адже зберігає не лише жит­­тя і здор­­о­в'я пер­соналу, а й економіч­ний ре­сурс шахт. Ігор Анатолійович прог­нозує, що запровадження цієї системи на держ­шахтах потребу­вати­ме один-два роки і ключовим факто­ром є навчання фахівців з охорони праці. Подальша реалізація програми МОП поля­гає у тренінгах для генеральних дирек­то­рів ДП та директорів шахт. ДП "Львів­вугіл­ля", на думку по­садовця, може стати од­­ним із пілотних підприємств для впро­вад­ження сучасної системи управління ОП.

Ігор Ященко також повідомив, що Мін­енерговугілля приділяє багато уваги про­мисловій безпеці у вугільній галузі. Пе­редбачається виділення 150 млн грн на додаткові заходи з ОП щорічно у 2019-2020 роках. Цьогоріч на цю статтю за­пла­новано фінансування в обсязі 100 млн грн.

В.о. директора шахти "Степова" Ми­кола Клюка детально доповів про виконан­ня п'ятнадцяти пунктів заходів, складених комісією спецрозслідування. Ігор Ященко відзначив, що усі пункти, окрім одного, ви­­ко­нано повністю. Велика робота прове­дена, зокрема, щодо покращення венти­ляції гір­ничих виробок. Спеціалісти ЛВ ВГРЗ про­вели серію депресійних зйомок, визна­чили "вузькі" місця, і до травня цього року усі їх буде усунуто. Результатом вже про­ве­де­них робіт є збільшення притоку повіт­ря у працюючий очисний вибій вдвічі. По­трібні допрацювання у плані проведен­ня повірки метанометричної техніки, ревізії електротехнічного  устаткування, а також слід зробити ревізію проекту АГК шахти "Степова". Ці питання  занесено до прото­ко­­лу, їх виконання буде розглянуто на най­­ближчому засіданні постійно діючої комісії з охорони праці у Міненерговугілля.

Прес-служба ДП "Львіввугілля"

На фото: заступник на­чальника Управ­лін­ня охорони праці, про­мис­лової безпеки, фізичного та цивільного захисту Міненерго­вугіл­ля Ігор Ящен­ко (третій зліва), т.в.о. ге­нерального директора ДП "Львіввугілля" Олег Акімов (четвертий справа), в.о. ди­рек­то­ра  шахти  "Степова"  Микола  Клюка, (дру­гий зліва) та учасники тренінгу.

 

 

 

 

 

: | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Зробити безкоштовний сайт з uCoz