Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Червень » 27 » ЗАРПЛАТИ ГІРНИКІВ ПОВИННІ ЗРОСТАТИ
08:49
ЗАРПЛАТИ ГІРНИКІВ ПОВИННІ ЗРОСТАТИ

23 червня у Києві відбувся Пленум Профспілки працівників вугільної га­лузі України. У його роботі взяли участь делегація Львівської терито­ріальної ор-­ганізації Профспілки вугільників (голо­ва Олег ТУРЧИН),  народний депу­тат Ук­раїни, голова підкомітету з пи­тань ву-­гільної промисловості Комітету Вер­ховної Ради України з питань ПЕК, ядер­ної політики та ядерної безпеки Ми­хай­ло БОНДАР  та  генеральний ди­рек­тор ДП "Львіввугілля" Андрій ДЯ­ЧЕНКО.

Міністр енергетики  та  вугільної про­мисловості України Ігор Насалик окреслив сучасний стан вугільної галузі та зауважив, що реалізація затвердженої Урядом Кон­цепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року пе­редбачає, що вже через рік і два місяці в Ук­­раї­ні усі державні шахти будуть прибут­ковими, оплата праці зросте.

Проте шахтарська  профспілка ви­ма­гає вже якнайшвидше підняти зарплати у галузі та покращити стан охорони праці. У своєму виступі голова ЛТО ППВПУ Олег Турчин зауважив:

- Зросли ціни, зросла оплата за кому­нальні послуги, а тільки зарплата гірників стоїть на місці. Необхідно, щоб зарплата гір­ників зросла щонайменше на 40%. Не­при­пустимим є вкрай незадовільне  за­безпечення шахтарів ЗІЗ. Терміново по­­трібне державне  фінансування,  щоб сис­­­тема охорони праці шахт збалансу-валася.

  Уважно вислухавши профлідерів, Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кіс­тіон  зазначив, що  цього  року  з дер­жавного бюджету виділено 2,2  млрд грн на вугільну галузь. 870 млн грн держпід­тримки  спрямовано  на част­кове покриття собівартості   видобутого  вугілля  та 150 млн грн на будівництво шахти № 10 “Ново­во­линська”. Кабінет Міністрів України схва­лив зміни до Держбюджету-2017, якими передбачено виділення додаткових 280 млн на зарплати шахтарям і 100 млн на заходи з безпеки, зокрема закупівлю засо­бів індивідуального захисту.

Віце-прем'єр-міністр звернувся до прис­утніх народних депутатів з про­ханням підтримати ці змі­ни до Держ­бюд­жету, щоб необхідні ре­сурси скерувати на соціальні зобов'язання держави перед шахтарями

й підвищення безпеки праці на шахтах. Голова підкомітету з питань вугільної про­мисловості Комітету Верховної Ради Ук­раїни з питань ПЕК, ядерної політики та ядер­ної безпеки Михайло Бондар дета­льно розповів про свою законотворчу ро­боту на підтримку вугільників, зокрема, про Закон №6212 "Про відновлення плато­с­проможності державних вугледобувних підприємств", яким передбачається тим­часове, на строк до 1 січня 2019 року, на­кла­дення мораторію на виконання ви­ко­навчих проваджень та банкрутство дер-­жавних вуглевидобувних підприємств, та пообіцяв, що на засіданні комітету пере­конуватиме колег-парламентарів ухвалити виділення додаткових  коштів шахтарям.

У підсумку  учасники  Пленуму ух­ва­лили постанову, де зазначено, що "основ-ною  причиною  критичного  стану дер­жавних вуглевидобувних підприємств є недостатнє виділення бюджетних коштів протягом останніх трьох  років". Згадана вище Концепція передбачає кінцеві цілі, а дієві ме­ханізми їх досягнення не ок­ре­слені. То­му Пленум ЦК Профспілки звер­тається до Прем'єр-міністра України Во­лодимира Гройсмана щодо термі­нового розгляду пропозицій Профспілки до цієї Концепції та вимагає відновити ро­боту Коорди­на­ційної ради з питань вре­гулю­вання кри­зових ситуацій у вугільній про­мисловості. Від Міненерговугілля Проф­спілка вугіль­ників вимагає забезпечити своєчасну ви­плату зарплати гірникам, а у змі­нах до Галузевої угоди закріпити по­ложення про її зростання. Територіа­льним та первин­ним профспілковим орга­нізаціям наголо­шено на  здійсненні  контролю  за ста­ном  ОП  та  за строками прове­дення ате­стації умов  праці  на  робочих місцях.

Марія ЛУЦЕНКО

На фото: (справа наліво) голова ЛТО ППВПУ Олег Турчин, генеральний директор ДП “Львіввугілля” Андрій Дяченко, голови ППО шахти “Степова” Степан Ярема та ВТУ Микола Короп.

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz