Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Вересень » 28 » ХОЧ МОЛОДИЙ РОКАМИ, ТА СПРИТНИЙ РОЗУМОМ
07:48
ХОЧ МОЛОДИЙ РОКАМИ, ТА СПРИТНИЙ РОЗУМОМ

Це прислів'я влучно характеризує Романа ДЗЮБУ. Молодий інженер вже три роки очолює дільницю нала­годжен­­ня підземного електрооб­лад­нання Шах­то­спецмонтажно-налагоджу­валь­ного управління.

Випускник одного з найкращих техніч­них вишів - Львівської політехніки, дипло­мо­ваний інженер в галузі радіотехніки та телемовлення Роман Дзюба вісім років тому прийшов у колектив ШСМНУ, добре відомий високим рівнем технічної підго­товки та раціоналізаторськими напрацю­ван­нями. Стверджує, що зацікавленість професією виникла ще в дитинстві, а перші технічні тонкощі дізнався від свого дідуся Михайла Лозинського, який пра­цював на шахті "Відродження" телефоніс­том. Маючи за плечима досвід роботи на дільни­ці ав­томатики на шахті "Межирі­чанська" після за­кінчення Червоноградсь­кого гірничо-економічного коледжу, мо­ло­дий фахівець вже мав уявлення про під­зем­не елект­ро­обладнання копалень, тому швидко став провідним інженером з його на­лагодження, а згодом й очолив вироб­ничу дільницю "Наладки".

 - Колектив нашого підрозділу, а це 23 фахівця, займається ре­візією та нала­год­женням шахтного високовольтного та низь­ко­вольтного електрообладнання, - розпо­ві­дає Роман Віталійович. - Вико­нуємо ро­боти по налагодженню підземних, центра­ль­них та дільничних підстанцій облад­на­них  високовольтними комірками, пере­­сув­ними трансформаторними підстанція­ми, налагоджуємо стовбурну сигналіза­цію підйомних установок, ревізуємо та на­ла­годжуємо апаратуру телемеханіки "Ві­тер", пе­ревіряємо час спрацювання ре­ле витоку струму, також займаємося ре­ві­зією та нала­годженням апаратури уп­равління та авто­матизації конвеєрних ліній.

Наших спеціалістів залучають до ро­бо­ти не тільки на шахтах ДП "Львів­вугіл­ля", але й на діючих волинських шахтах, а також на шахті №10 "Нововолинська", що будується. На цій копальні нами було проведено монтаж та налагодження апа­ратури  шахтної  стовбурної  сигналізації АШС "Днепр", яка призначена для коор­динації дій персоналу по управлінню під­йом­ної установки під час операцій з видачі вантажу, а також під час аварійного виве­зення людей на поверхню скіпами за  планом ліквідації аварій. Це новинка, аналогів якій на наших копальнях немає, тому до­велося швидко технічно освоювати її.

 - За  кожною  бригадою  закріплені об'єк­ти, - продовжує начальник дільниці.-Бригади під керівництвом електрослю­сарів підземних Романа Федоруся, Сергія Дучинського і Олега Кравчука проводять ревізію та налагоджують високовольтні ко­мірки РВД-6, ЯВ-6400, КРУВ-6 та переві­ряють і регулюють блоки максимального струмового захисту УМЗ, ПМЗ, СЗП, БТЗ-Т, БКЗ-3 на шахтах ДП "Львіввугілля" та ПАТ "Шахта "Надія". Провідний інженер Анд­рій Нагірняк та електрослюсар підзем­ний Андрій Ганіткевич займаються замі­ром часу  спрацювання реле витоку струму, ін­женер шахтної  поверхні  Василь Славчаник та електрослюсар підземний Ігор Дзядик налагоджують апаратуру теле­ме­ханіки "Вітер" для управління вентиля­то­рами місцевого провітрювання та ви­со­ко­вольтними комірками. Ревізією  та  налагод­женням апаратури  управління та  авто­матизації конвеєрних ліній займаю­ться електрослюсарі  Олександр Костенко та Во­лодимир Гаврилюк. Ревізію стов­бу­рової сигналізації на шахтах ДП "Львів­ву­гілля" та ПАТ "СГХП "Полімінерал" прово­дять  елект­рослюсарі Роман  Романишин, Сер­гій Затіраха і Віталій Чайківський. Бри­га­дир Ігор Музика та електрослюсарі Сер­гій Рабієвський і Василь Шаварський пе­ре­­віряють час  спрацювання  реле  витоку стру­му, проводять ревізію та  налагод­жу­ють  високовольтні комірки, перевіряють і ре­гулюють блоки максимального струмо­вого захисту, здійснюють налагодження стов­бурної сигналізації підйомних устано­вок на копальнях Во­лині.

Більшість робіт прово­дяться у ко­пальні на глибині 500 метрів, робітники чіт­ко дотри­муються затвердже­ного на початку  року гра­фіку виконання ре­­ві­зійно-нала­годжувальних робіт, план виконується.

Нещодавно спеціалісти дільниці закін­чили роботи на шахті “Великомостівська”, у  вересні, згідно  з  графіком, проводять ро­бо­ти на “Степовій”, “Червоно­град­ській”, “Межирі­чан­ській” та “Від­родження”.

- Може, у когось закрадається думка, що начальник дільниці керує з кабінету, але це не так,- усміхається Роман Віта­лійо­вич. - На місці не сиджу, роблю виїзди на об'єкти, спускаюся в шахту, оглядаю електрообладнання, контролюю процес виконання робіт. Мені пощастило очолити команду поєднаних роками спільної праці професіоналів, яку сформував Ярослав Цьох, який багато років був начальником дільниці. А ветерани "Наладки" Григорій Гладинюк, Анатолій Волкович, Володимир Луковецький, Михайло Гресюк та Богдан Стасюк охоче допомагають у роботі.

Попри  напружений  графік, Роман Дзюба знаходить час для дружини Марії, двох донечок Уляни та Вероніки і півто­ра­річного сина Назара. Від виробничих проблем відпочиває у колі сім'ї на лоні природи - займається тихим полюванням, збирає гриби, ягоди, завзято рибалить. І певен, що спеціалісти, які пройшли школу "тех­нічного гарту" та вміють показати ре­зу­ль­тат в су­часних складних умовах - завжди затре­бувані.

Марія ЛУЦЕНКО

Ігор ЙОСИПІВ

На фото: спеціалісти дільниці (зліва направо) - електрослюсарі підземні Ігор Дзядик, Володимир Гаврилюк, Олег Кравчук, Ві­талій Чайківський та начальник дільниці НПЕО Ро­ман Дзюба (в центрі) на шахті "Ве­ли­комостівська".

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz