Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Грудень » 20 » НАШ КРАЙ ШАХТАРСЬКИЙ Частина ІІІ
10:28
НАШ КРАЙ ШАХТАРСЬКИЙ Частина ІІІ

 

Сьогодення і перспективи

 Пройшли роки. І все ж попри складнощі, які нині пе­ре­слідують вугільну галузь: погір­шен­ня гірничо-геологічних умов, вис­на­ження вугі­ль­них родовищ, зменшення вуглеви­до­бутку, відсутність держфі­нан­­­суван­ня на модернізацію та своєчасну виплату зар­пла­ти працівникам, ДП "Львів­вугілля" робить все можливе, аби знайти вихід із не­при­вабливої ситуації, хоча  більшість про­б­­лем можна вирішити лише на держав­ному рівні. Напрацьовані прог­рами по всіх напрямках, над реалізацією яких працю­ють всі служби, детально аналі­зується ви­робнича діяльність підприємств. Одним з най­складніших залишається питання ма­те­ріально-технічного  забезпечення  шахт. Од­нак шахтарі долають виробничі рубежі. У жовтні 2017 року трудові колек­тиви держ­підприємства видали на-гора мільйонну тонну твердого палива з початку року. Це ста­ло підсумком звитяжної праці у непрос­тих економічних умовах усіх гір­ників прибу­зь­ких шахт та працівників до­поміжних підприємств. 19 жовтня про ви­ко­нання річно­го плану першими у басейні відзвітували вуглевидобувники шахти "Лісова" (196 тис. тонн), листопад  місяць став звитяжним для колективів прохідників шахти "Велико­мостівська", підземні скоро­ходи якої ста­ном на 8 число пройшли 1600 метрів гір­ничих виробок, а шахтарі з "Від­род­ження" 27 листопада впоралися із зав­данням 2017 року і видали на-гора 186 тис. тонн твер­дого палива. У третій декаді грудня очікує­ться виконання річного плану шахтарями "Великомостівської" - 255 тис. тонн вугілля із земних надр!

Аби забезпечити сталий вуглевидо­буток, з початку року на шахтах держпід­при­єм­ства змонтовано та введено в експлуа­тацію 5 лав, з них у листопаді (взамін вибувшої 416 лави) запрацювала 417 на шахті "Великомостівська", в грудні очікує­ться введення в роботу 168 лави на "Від­род­ження", у стадії завершення монтаж лави 562-біс на шахті "Червоноградська". ДП "Львіввугілля" налагоджує співпрацю з китайською фірмою "Huaxing", яка спеціа­лізується на виготовленні шахтної техніки, комплектуючих до неї та забезпечує обслу­говування вже встановлених комплексів та прохідницьких комбайнів. Представ­ників-іноземців зацікавив підготовлений на шахті "Степова" інвестпроект щодо вве­ден­­ня в роботу лави №565, яка знахо­ди­ться на Північному блоці. Є сподівання,що оснащення сучасною технікою та за­пуск цієї лави в дію уможливить наро­щен­ня вуглевидобутку та вихід на беззбит­ковий режим роботи. Також з робочим візитом побували й представники чеської ком­панії "T Machinery a.s.", яка теж готова по­ста­чати обладнання з метою його вико­рис­тан­ня в умовах шахт держпідпри­єм­ства.

 Звісно, варто працювати краще, збі­льшувати видобуток твердого палива (у листопаді добовий вуглевидобуток ста­новив 4534 тонни), що значно поліпшить фінансовий стан вугільних підприємств і вод­ночас добробут родин гірників.

Більш ніж півстоліття минуло  з того часу, як з надр Галичини пішло щедрим по­током перше вугілля! Скільки води стек­ло в річці Західний Буг, скільки подій стало­ся за ці роки, багато кого не обминула до­ля віддати найкращу половину свого життя цьому шахтарському краю, пліч-о-пліч пра­цю­вати з тими, кому було небайдуже май­бутнє вугільної Галичини, загарто­ву­вати харак­тери у напружених буднях, показу­вати приклад сумлінної праці.

Сьогодні у Львівського вугільного ба­сейну є перспективи. Прибужжя багате на залежі газового вугілля. Його називають чор­ним "золотом". І це, дійсно, незрівнян­ний скарб, від видобутку якого залежить енергетична самостійність України. Однак, ситуація у царині видобування кам'яного вугілля непроста. Профільне міністерство визначило групу неперспективних шахт і реалізацію напрямків реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року. Отже, закриття шахт неми­нуче, виживуть сильніші…

Рік, що минає, був  непростим  як для нашого басейну, так і для галузі в цілому. Од­нак шахтарські колективи наполегливо працюють,видобуваючи найцінніший скарб-вугілля Галичини. За січень-листо­пад по­точ­ного року видобуто 1 млн 226 тис 550 тонн твердого палива, за цей же період  прохідники  пройшли  9 тис. 417 метрів розкривних і підготовчих виробок. Із 12 шахт, які розпочали історію басейну, нині в роботі шість: "Відродження", "Вели­ко­мос­тівська", "Лісова", "Степова", "Межирі­чан­ська" та "Чер­воноградська" з встанов­леною загаль­ною виробничою потужністю 2 млн 200 ти­­сяч тонн вугілля на рік. Нас­туп­ного року очікується зниження виробни­чих потуж­нос­тей по шахтах "Великомос­тів­ська" та "Чер­воноградська", при цьому загальна потужність шахт Львівщини скла­де 1 млн 880 тис. тонн на рік. У результаті відпрацю­вання промислових запасів за період з 1996 по 2015 рік припинили вугле­видобу­ток та були ліквідовані три шахти: №1 "Чер-­во­ноградська", №5 "Вели­ко­­мос­тівсь­ка" та "Бендюзька", у 2015 році вий­шла зі складу ДП "Львіввугілля" шахта "Ві­зейсь­ка". У процесі ліквідації "Зарічна". У 2003 році зі складу тоді ще ДХК "Львівву­гілля" вийшла шахта "Надія" (№9 "Вели­комостівська") і з того часу працює само­стійно, однак, згід­но геологічних прогнозів, запасів палива тут залишилось на один-два роки. Отже, на кінець 2017 року на ДП "Львіввугілля", яке очолює Олег Акімов, на діючих шахтах та до­поміжних підпри­ємст­вах працює близько восьми тисяч ро­біт­ни­ків. У держпід­­при­єм­стві дві проф­спіл­ки - Львівська тери­торіа­льна організація Укр­вуглепрофспілки під керівництвом Оле­га Турчина та Регіо­на­льне об'єднання НПГУ міста Черво­но­­гра­да, на чолі якої Віталій Оніжук, які спільно з адміністрацією шу­ка­ють рішення, аби захистити шахтарську працю і здоров'я гір­­ників.

У даний час Міненерговугілля прово­дить реформування галузі, реорганізовує та об'єднує державні вугільні підприємства у  новостворене державне підприємство "На­­ціональна вугільна компанія", у яку незабаром увійдуть державні українські шахти, в тому числі й Львівщини. До кінця року гірничі підприємства мають освоїти 1 млрд грн, які виділив Уряд, на закупівлю нового обладнання та технічне переосна­щення. Крім  того, парламент підтримав про­пози­цію щодо виділення на наступний рік 2,5 млрд грн на модернізацію шахт. Це, на дум­ку парламентарів, значно збі­льшить спо­живання газової групи вугілля. Кон­цеп­ція реформування та розвитку ву­гільної промисловості України передбачає збіль­шення видобутку твердого палива на держ­­підприємствах у 2017 році до 6,3 млн тонн, у 2018 - до 8,7 млн, а у 2019 році та пізні­ше - до понад 10 млн тонн.

А на­разі шахтарі продовжують впи­су­вати сто­рінки в історичний літопис вугіль­ної Львівщини. Тонна за тонною із земних гли­­бин вони видобувають тверде паливо, долають метри гірничих виробок у під­зем­них горизонтах…

                                                                                                Лариса ГУМЕНЮК

На фото: прохідники шахти “Велико­мос­тівська” достроково виконали план 2017 року; начальник ДПР-1 Микола Лінин­ський (перший справа) та начальник ДПР-2 Воло­димир Приходько (перший зліва).

: | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Зробити безкоштовний сайт з uCoz