Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Листопад » 2 » РЕГРЕСНІ ВИПЛАТИ: СИТУАЦІЯ, ЩО ВИНИКЛА
08:07
РЕГРЕСНІ ВИПЛАТИ: СИТУАЦІЯ, ЩО ВИНИКЛА

У Червоноградській міській раді від­був­ся брифінг за участю представ­ни­ків Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Ль­вів­ській області. Метою заходу було - про­інформувати отримувачів допомо­ги за рахунок коштів Фонду соціального страхування, зокрема шахтарів-регрес­ни­ків, про те, як іде реформування со­ціальної сфери в місті Червонограді.

Нагадаємо, що після об'єднання Фон­ду з тимчасової непрацездатності (ФССНВ і ПЗ) і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з 1 серпня ц.р. почав діяти Фонд соціального стра­хування України, об'єднавши функції оби­двох установ.

Як повідомила нача­ль­­ник Червоно­град­ського відділення Управління вико­нав­чої дирекції Фонду соціального страхуван­ня у Львівській області Світлана Осінецька, з перших днів роботи об’єд­на­но­го Фонду ко­мі­сією профільних фахівців, що прибули з Києва у Червоно­град­­ське від­ділення, були вияв­лені значні суми пе­ре­плат місцевим регресникам. Зокрема, у жовт­­­­ні працюва­ла інспекція Західного офі­су Держаудит­служ­би, фа­хівці якої пере­віряли на­ра­ху­ван­­ня індексації з 2015 року по кож­ній справі. Виявлено ба­гато­мільйон­ні суми пе­ре­­плат за ці два ро­ки, тобто дер­жавні кош­ти ви­корис­тову­ва­­лись поза цільовим при­зна­чен­ням. Перера­хунок суми нарахо­ваної ін­дексації теж не відповідав законо­давст­­ву. При роз­ра­хунку індексації не бра­лася до уваги довід­ка з Пенсійного фон­ду про роз­мір пен­­сії. Було прийняте рішення: пе­ре­ра­ху­ва­ти су­му належних допомог за ра­хунок коштів Фонду та суму індексації.

Цього місяця шахтарі-інваліди от­ри­мали регресні виплати у меншому розмірі без урахування невірно нарахованої ін­дек­сації за період з 2015 року. Це виклика­ло бурхливе невдоволення у численних отриму­ва­чів допо­мог.

 

На прохання газети "Гірник" нача­ль­­ник Червоноградського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Львівській області Світлана ОСІНЕЦЬКА надала роз'яснення щодо ситуації, яка ви­никла:

- На жаль, з 2015 року індексація рег­рес­них виплат відбувалася з порушен­ням вимог законодавства, без урахування роз­міру  пенсій, які зросли. По всій Україні, щоб здійснити індексацію, кожен конкрет­ній регресник брав довідку про розмір пенсії з Пенсійного фонду , й спеціалісти колиш­нього "регресного" Фонду нарахову­ва­ли індексацію відповідно до рівня його доходів. Нагадаю, що, коли отримувач со­ціальної допомоги ставав на облік у колиш­­ньому "регресному” Фонді, то підпису­вав заяву, відповідно до якої зобов'язу­вався повідомляти Фонд про зміну доходів. Чо­мусь з 2015 року у місцевому "рег­рес­ному” Фонді було ухвалене рішення: не вимагати такі довідки, а нараховувати індексацію лише на суму регресу, без ура­хування су­ми пенсії. Суми індексації були нара­ховані доволі великі, проте не у від­по­від­но­с­ті до за­конодавства.

Чому у жовтні багато регресників отри­мали менші суми виплат? ФССУ має пра­во здійснювати виплати протягом усього мі­­сяця.Проте у Червонограді склалося так, що традиційно вже 5 числа колишній “рег­ресний” Фонд здій­с­нював  випла­ти, і рег­ресники очікували на них. Станом на 5 жовтня перевірка на­рахувань індекса­ції ще три­вала. З метою за­побігання подаль­шим по­рушенням та нецільовому викорис­танню державних кош­­тів, було вирішено ви­плати­ти от­ри­му­вачам  допомог лише су­­­­му рег­ресу, а ін­декса­цію - вже перерахо­­ва­ну відповідно до за­ко­нодав­ства, з ура­ху­ванням суми пенсії, доплатити зго­дом. Тим регрес­никам, які мали виплату більше 5 тис. грн, індекса­цію не нарахо­ву­вали, то­му вони й от­ри­мали звичну суму ви­плати. Постраж­дали най­більше ті, хто мав меншу регресну ви­пла­ту і невелику пенсію, адже їм на­раху­ва­­ли найбільшу ін­дек­сацію. Вони й були обу­рені найбільше, поч­али проте­стувати, про­те продовжувати пору­шувати за­кон і пере­­плачувати далі - не­мож­ливо. Як ком­пен­со­­вуватимуться дер­жа­ві суми по­перед­ніх пе­реплат - наразі про­­це­ду­ри не визначено.

Для запобігання різного роду спекуля­цій доводимо до відома, що кожен отри­му­вач  допомо­ги  буде ознайомлений  зі своєю страховою справою, і спеціаліст Фон­­­ду детально ро­з'яс­нить підстави нара­ху­вання індексації. Вважаю, що для забез­печення прозорості така процедура мала б бути застосована і раніше. У жовтні стар­ту­вала пенсійна ре­фор­ма, суми пенсій бу­ли перераховані. От­римавши довідки про вже оновлену пенсію, спеціалісти здійснять оста­точ­ний перерахунок і повідомлять кож­ного отримувача допомог про належну йо­му суму регресної виплати. Треба діяти відпо­відно до закону.

 

P.S. До речі, 10 жовтня Фонд соціаль­ного страхування України у Києві здійснив перерозподіл бази страхувальників. До цього моменту усі шахти були зареєстро­вані у Червонограді,  але зараз  ті, хто прожи­ває та працює на підприємствах Сокаль­ського району, будуть "приписані" до Сока­льсь­кого відділення. Туди передадуть, за попередніми підрахунками, 1200 справ. Тобто, працівники шахт "Відродження", "Лі­сова" та  "Степова" перейдуть у Сокаль. У Чер­­­воноградському відділенні залишаться шахти "Великомостівська", "Межирічанська" та "Червоноградська".

Лариса ГУМЕНЮК

Марія ЛУЦЕНКО

: | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Зробити безкоштовний сайт з uCoz