Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Листопад » 02

 

            До уваги керівників шахт і до­­­поміжних підприємств ДП "Ль­вів­вугілля".

З 1 листопада розпочинається передплат­на кам­­па­нія періодичних  ви­дань  на 2018 рік.

Рекомендовано  передплатити такі галузеві видання:

"Уголь Украи­ны" - щомісячний науково-тех­ніч­ний,  виробничий  та економіч­ний жур­нал;

"Технополіс"  -  всеук­ра­їн­ський науково-технічний жур­нал; 

... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

На  дільниці  з  ремонту  забійного об­ладнання шахти "Степова" працює двадцять два фахівця, й портрети 3-ох із них - начальника дільниці Ми­ко­ли Копотя, слюсаря-ремонтника Анатолія Богуша та електрослюсаря Андрія Хам­ляка прикрашають Дошку пошани копа­льні. Чим же так важлива для вугіль­ного підприємства ця дільниця?

Начальник дільниці Микола Копоть розповів, що силами колективу ДРЗО вико­нує­ться поточний ремонт і реставрація мас­лостанцій СНД-200, редукторів і при­водів конвеєрів СП-26, СП-202, лебідок ЛВД-34, ЛВ-25, ЛПК-10Б, ЛШМ, насосів ШН-50, 1В-20, а також у мехцеху виготовляє­­ться чимало деталей, що дозволяє істотно економити кошти.

... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

Розповідь про історію гірничої га­­лузі Львівщини не може бути пов­ною без згадки про шахту "Візейська" (№8 "Великомостівська"), гірники якої  під­няли на-гора за час роботи копаль­ні понад 33 мільйона тонн чор­но­го "зо­ло­­та" та вписали в сторінки літопи­су Львівсько-Волинського ву­гіль­ного басейну багато виробни­чих рекордів. Чимало з них пов'язані з іме­нем бри­га­дира вуглевидобувни­ків, Героя Со­ціа­ліс­тичної Праці Ана­толія АКІ­МО­ВА.

Зокрема, світовий рекорд продук­тив­ності праці на малопотужних пластах у  1971 році - 120,5 тонн вугілля на од ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП "Ль­віввугілля" протягом року до послуг бажаючих. Під час літнього пе­­­­­­­ріо­ду тут відпочивають, приймають лікувальні  процедури, на­­бираються сили та енергії для наступного навчального року шко­­­лярі. Влітку та в осінньо-зимовий період шахтарський оздо­ро­вчий комплекс також у розпорядженні дорослих з різних тере­нів України. Гості з Дніпра, Запоріжжя та, звісно, шахтарського Чер­вонограда, сьогодні є відвідувачами оздоровниці.

Директор ОЛК Василь Карвацький ствер­джує, що всім, хто сюди приїжджає, від­починок у мальовничій місцевості Ук­раїни до вподоби. Адже і шахтарі- ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

 

Прохідник  ДПР шахти "Лісова" Ва­дим НАКОНЕЧНИЙ  серед  тих, хто  довів свій пат­­ріотизм не гаслами, а військо­вою міц­цю. Його мобілізували у 2014 році.

- Піти на схід добровольцем мене на­дихнули події на Майдані, - розпочав роз­мову Вадим Васильович. - Я не чекав по­­вістки, а сам поїхав у Сокальсько-Чер­во­ноградський ОРВК та записався добро­вольцем. Їхав, так би мовити, по дзвінку: вве­чері зателефонували, а зранку я вже був на полігоні у Яворові. Потрапив у 80-ае­ро­мобільну бригаду, через те, що стро­кову службу проходив у повітряно-десант­них військах. Після нетривалих ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

Підсумки  роботи  прибузьких  шахт за дев’ять місяців  2017 року комен­ту­ють провідні фахівці ДП “Львіввугіл­ля”.  

В.о.  заступника  генерального ди­рек­тора з виробничих питань-дирек­то­ра дирекції з виробництва держпідпри­єм­ства Сергій СМЕРЕЧАНСЬКИЙ:

- Вуглевидобувні колективи шахт пра­цюють на максимумі своїх можли­вос­тей в умовах відсутності сталого дер­жавного фінансування для розвитку виробництва. За три квартали цього року піднято на-гора 980 тис. 413 тонн твер­дого палива, що складає 95,5% виконан­ня плану.

... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

У жовтні працівники держпід­приємства отримали вже підвищену заробіт­ну пла­ту.

 Відповідно до наказу ДП "Львіввугіл­ля" № 177 від 11.09.2017р., на виконання п.11.41 Колективного договору, протоколу від 08.09.2017р. спільного засідання голів первинних профспілкових організацій  Ль­вів­ської територіальної організації Проф­спілки працівників вугільної промисловості України та Регіонального об'єднання Неза­лежної профспілки гірників України м. Чер­вонограда та Закону України "Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України" від  06.12.2016р. №1774-VIII, з 1 вересня  цього року усіх працівників відок­рем­лених підрозділів та апарату управлін­ня державного підприємства переведено на оплату праці за тарифними ставками та посадовими окладами, розрахованими з прожиткового мінімуму у розмірі 1684 грн, із застосуванням ко ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

Стоматологія  одна  з  найдавніших га­­лузей медицини. Історія цього лікар­ського напрямку складна і не завжди зрозуміла теперішнім пацієнтам. Однак без зубного доктора в дійсності ніяк не обійтись.

Напередодні  професійного  свята журналісти "Гірника" завітали в мед­пункт шахти "Великомостівська", де пра­­цюють поверхневі та підземні мед­сест­­ри і разом з ними лікар-стома­толог Тарас ТХІР. Для них робота меди­ка це - покликання, без якої вони не уявляю­ть сво­го життя.

З першого погляду на молодого лікаря стає зрозуміло - він витриманий, успішний, далеко­глядний. По закінченні Червоно­град­ської гімназії без вагань ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

Група шахтарів-донорів вже шість років поспіль про­довжує свою благо­дійну мі­сію. Наприкінці ве­ресня вони зно­ву прийшли на допо­могу онко­хво­рим дітям. Із зданих гірниками порцій крові виго­тов­ля­ють спеціальні препа­рати, які ад­рес­но на­прав­­ляють у від­ді­лен­ня гема­то­логії та інтенсив­ної хіміоте­рапії Західноук­раїн­­ського спе­ціа­лізо­ваного дитя­чого ме­дич­ного центру.

- Окрім доброї волі - ста­ти донором крові, перед по­їздкою потрібно вирішити чи­мало пи­тань, - говорить орга­нізатор, дос­­відчений донор, ветеран пра ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

На засіданні центральної комісії за­слухано звіти головних механіків шахт щодо виконання  заходів  з  підго­товки до зими. Вугільні підприємства 13 жовтня  отримали  Паспорти  готовності  до ро­боти в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р. Про  це  доповів головний ме­ханік  ДП  "Львіввугілля"  Володимир СМАГА.

Згідно запланованих заходів з підго­товки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р. необхідно було провести значний обсяг робіт з ремонту котельного гос­подарства. Через брак коштів та недо­укомп­лектацію працівників котелень, ро­боти з підготовки шахт до опалюва ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

Щороку випускники шкіл для здо­буття професії обирають Червоно­град­ський гірничо-економічний коледж та професійний гірничо-будівельний лі­цей. Дехто, продовжуючи родинні ди­нас­тії, опановує гірничі спеціальності.

Минулого навчального року гірничо-економічний коледж підготував 86 сту­дентів за гірничими спеціальностями - "Підземна розробка корисних копалин" та "Експлуатація і ремонт гірничого елект­ро­механічного обладнання та авто­ма­тичних пристроїв", 17 з яких продов­жили здобувати  вищу  освіту у вишах Ук­раїни. Шахтарські колективи поповнили 35 ви­пускників. Цього навчального року 43 юна­ка стали студентами за спеціаль­ністю "Гір­ництво" з подальшим обранням фаху,-повідомив завідувач денним від­діленням Тарас Гаврилюк.

Щодо професійного гірничо-будівель­ного лі ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017

У Червоноградській міській раді від­був­ся брифінг за участю представ­ни­ків Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Ль­вів­ській області. Метою заходу було - про­інформувати отримувачів допомо­ги за рахунок коштів Фонду соціального страхування, зокрема шахтарів-регрес­ни­ків, про те, як іде реформування со­ціальної сфери в місті Червонограді.

Нагадаємо, що після об'єднання Фон­ду з тимчасової непрацездатності (ФССНВ і ПЗ) і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з 1 серпня ц.р. почав діяти Фонд соціального стра­хування України, об'єднавши функції оби­двох установ.

Як повідомила нача­л ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 02.11.2017