Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Січень » 16 » ЕКОНОМІЯ ЗАВДЯКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
13:28
ЕКОНОМІЯ ЗАВДЯКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

 

Енергомеханічна служба ДП "Ль­вів­вугілля" зазначає, що за показни­ком споживання електро­енергії на одну тонну видобутого вугілля та що-­до раціонального її викорис­тання в зону пікового навантаження впевне­но лідирує шахта "Черво­но­градська". Зокрема, якщо брати дані за лис­то­пад, то  питома  норма спожи­вання елек­т­ро­енергії  на  видо­буту  тон­ну гір­­ни­чої  маси по держпідпри­ємству становить 70,2 кВт. год./т, а на цій  ко­пальні - 46,2 кВт.год/т.

За­вдяки чо­му ця шахта так ощад­ли­во ви­користовує дорого­вартісний ре­сурс? Слово - голов­но­му  енер­ге­ти­­ку шахти "Чер­воноградська" Рус­ла­ну НЕ­МИ­РЦІ.


- Окрім сумлінного виконання роз­роб­лених спеціалістами ДП "Львіввугіл­ля" заходів  з  економії електроенергії, яке щоденно на нараді контролює ди­рек­тор шахти Вадим Крась, - розпові­дає Руслан Ярославович, - система­тич­но проводяться профілактичні огляди, обстеження, ревізії, діагностування ГШО. З усією відповідальністю до цього підходять механіки основних діль­ниць - вуглевидобувної Ігор Се­ньов­ський та прохідницьких - Ві­талій Маїк та  Роман Стельмах.  Началь­ник ді­ль­ни­ці стацобладнання Богдан На­ко­неч­ний контролює, щоб найбільш енер­гоємні машини і механізми викори­сто­вувалися раціонально й, по можли­вос­ті, у нічний час, коли ціна кіловата найменша.

Проте найбільшу перевагу в еко­но­мії електроенергії дає сучасна венти­ляторна установка головного провітрю­вання ВЦД-31,5М, введена в експ­­луатацію в  2011 році, зазначає головний енергетик шахти. Її комплексний селек­­тивний електропривід ЕКРС-6/1.6  ре­гулюється та призначений для час­тот­ного пуску та регулювання частоти обер­тання одного з двох приводів шах­т­них вентиляторів головного провітрю­вання, кожний із яких обладнаний син­хронним електродвигуном з напругою 6 кВт, потужністю 1,6 мВт. Електро­при­від ЕКРС забезпечує плавний пуск і частотне регулювання швидкості обер­тання. Згідно з проектом, це дозволяє економити приблизно півтора мільйона кВт/ год. на рік при роботі з пониженими витратами повітря та депресією в шахтній мережі.

- Якби була можливість модерні­зувати, замінити  на  сучасніше, решту обладнання, економити можна було б й більше, - резюмує Руслан Немирка. - А на електрообладнанні, яке використо­вує­ться зараз, мож­на економити, лише коригуючи ре­жим роботи, тому най­бі­льше наван­тажен­ня на конвеєрні лінії, від­качка води, спуск у шахту обладнан­ня та матеріалів  проводиться в нічний час.

 

Марія ЛУЦЕНКО

 На фото:  головний  енерге­тик шах­ти  "Червоноградська"  Рус­лан Не­мирка  та  чергова підстанції Ма­рія Давидович.

 

 

 

: | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Зробити безкоштовний сайт з uCoz