Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Серпень » 1 » ДОБРИЙ ПОЧАТОК - ПОЛОВИНА СПРАВИ
13:57
ДОБРИЙ ПОЧАТОК - ПОЛОВИНА СПРАВИ

Здійснення  робіт  з  монтажу-де­монтажу необхідні кожному ви­робництву, специфіка  яких пов'я­за­на з експлуатацією обладнання. Не виключення  складають  й вугі­льні підприємства.

На шахті "Ве­ли­ко­мостівська" діль­ницю з монтажу-демонтажу гірничошахт­ного обладнання очолює Мар'ян МИ­ГАЛЬ, досвідчені спеціалісти якої гарантують від­мін­ну якість робіт і суворе дотри­ман­ня всіх норм і вимог  щодо  їхнього  ви­ко­нан­ня.

- Перед спуском у шахту всі еле­менти, що складають устат­ку­вання механізованого комплексу, і засоби механізації монтажно-де­мон­таж­них робіт необхідно старанно ог­лянути і привести в повну налагод­же­ність, - роз­почав розмову Мар'ян Зіновійо­вич. - І, коли обладнання до­с­тавлено у підземку, настає час для його вста­нов­лення. Займатися мон­та­­жем ла­ви повинні виключно про­фесіонали, адже від того наскільки грамотно вста­новлений  мехкомп­лекс  чи  гірни­ча ви­їмкова машина, залежить не тіль­ки якість роботи, а й безпека лю­дей. До робіт з монта­жу-демонтажу мех­комп­лексів допус­каю­ться робіт­ники, які пройшли нав­чання з прог­ра­ми "гірничомонтажник підземний". Пе­ред початком робіт кожен праців­ник повинен ознайоми­тись  під підпис з тех­нологічним про­ек­­том на монтаж (демонтаж) меха­нізованого комплек­су, заходами щодо безпеки і планом ліквідації аварій.

- Мар'яне Зіновійовичу,скажіть, будь ласка,  скільки  часу  витрачається  на монтажно-демонтажні операції об­ладнання, на  якому  працюють вуглевидо­бувники?

- Насамперед тривалість робіт за­ле­жи­ть від довжини лави - чим довший очис­ний забій тим більше часу витрачається. У середньому монтажні роботи ведуться до  55  днів, приблизно такий  же період зай­має й демонтаж. Звичайно, все зале­жить від комплектації обладнання, орга­ні­зації праці  робітників та механізації про­цесів, які  застосовуються  під час вико­­нан­­ня робіт. Через   характерні  причини - не­своєчасну  підготовку конвеєрного  штре­ку (монтаж), або складні гірничо-геологічні умови (демонтаж) може бути незначна за­тримка термінів. Це природньо, якщо є де­фіцит ресурсів - людської сили, фінансів чи підземного простору. Буває, що роботи з демонтажу секцій ведуться з відставан­ням  від  Графіка  виконання  робіт через від­вали  породи по всій  довжині лави, що значно ускладнює  демонтаж  і кріплення відробленого простору.

- Якщо  обладнання  необхідно  де­мон­­тувати  не  з метою утилізації, а, ска­жі­мо, аби  перемістити  його  в  інше місце, звісно,  без  допомоги  кваліфікова­них  майстрів не обійтися. Кому Ви дору­­ча­єте виконання таких робіт?

- Так,  робітники, а  їх на  дільниці 86 чо­ловік, повинні не тільки професійно де­монтувати обладнання, а  й провести його монтаж на  новому місці, тобто у  лаві, яку незабаром  будуть  відпрацьовувати  шах­тарі, таким  чином  забезпечивши  надійну роботу після  його  транспортування. Об­лад­нання, яке  вже спустили в шахту, роз­вантажується обережно, аби  не  пош­ко­дити. Сьогодні  використовуємо  те, що є, ви­бирати немає з чого. Як і на кожній шахті ре­­монтуємо, реставруємо, доводимо до  ро­­бочого стану… Монтаж  (демонтаж) - ро­бо­та не з легких. Багато що залежить від спе­цифіки самого обладнання, з яким до­водиться  працювати. З віддачею  пра­цю­ють гірничомонтажники  Олег  Денисюк і Кос­тянтин  Куценко, Петро  Коляда, Олек­сандр Петрук, Володимир  Іванечко,  Дмит­ро Проскура, Андрій Андрущак і Ігор Гаври­лів,а налаштовує робітників бригадир  Ро­ман Струс, кваліфіковано виконують наря­ди й електрослюсарі Андрій Філюшко та Роман Гнатів, кріпильники Василь Яс­труб, Сергій Шурко, Микола Ключка, Ан­дрій Дуб­ський. Із ітеерівського складу діль­ниці я мо­жу повністю  покластися  на  зас­тупника Во­лодимира  Гвоздя та  гір­ничого майстра Івана Лозинського. А, зре­ш­тою, кожен пра­цює   добросовісно, адже  без  цьо­го у підземці ніяк.

Кінцевий  результат, тобто, якісний  і своє­часний  монтаж-демонтаж шахтного об­­ладнання, що дозволить шахтарям  пла­но­во видобувати  вугілля,  залежить  від вмін­­­ня робітників ДМДГО. Тому працівники всіх професій  удосконалюють свої знання в шахтному учбовому пункті один раз на п'ять  років. У  2016 році  підвищили  квалі­фікацію  без  відриву  від  виробництва 17 гір­ни­чомонтажників. Буває, хтось хоче ос­вої­ти  іншу професію. Тоді його скеровують на  навчання  в  Червоноградський  УКК. При­к­ладом є гірник  підземний з ремонту гір­ничих виробок  кмітливий та відпові­да­льний  Андрій Турко. В Учбово-курсовому ком­бінаті він отримав посвідчення на пра­во працювати кріпильником. І не він один, хто з часом збільшує  коло своїх про­фе­сійних здібностей.

- Нещодавно через ускладнені гір­ничо-геологічні умови шахтарі не змог­ли до кінця відпрацювати лаву № 116. Разом  з  фахівцями  ДП "Львіввугілля" ця складна ситуація була розглянута і екстренно приймалося рішення  зупинити цю лаву та у стислий період часу підготувати  416. Як працівники дільни­ці МДГО спрацювали, аби гірники віднови­ли видобуток вугілля?

- На початку квітня була зупинена 116 лава, шахтарі не видавали вугілля на-го­ра. Щоб забезпечити очисний фронт робіт, перед робітниками дільниці було постав­лене відповідальне завдання: у стислий термін змонтувати мехкомплекс у 416 лаві. Нам на допомогу  передали двадцять чо­ловік з вуглевидобувної дільниці №3, вони виконували необхідні на той час роботи, адже  всі  були  зацікавлені  у  відновленні ви­­добутку   вугілля . Монтаж  (демонтаж) три­­вав місяць, частина секцій була в ре­зер­ві, а інша - піднята на-гора для ремонту. Робітники, які були задіяні, проявили сприт-­­­­ність, своєю роботою показали  ба­жан­ня якнайшвидше впоратися із поставленим перед ними дорученням. І на початку трав­ня, завдяки старанням всіх, хто працював на результат, вуглевидобуток було від­но-в­лено.

Головний  маркшейдер шахти "Великомостівська" Віталій МУДРИК :

- Наприкінці  2016 року  було вве­дено в роботу 116 лаву по низькозоль­ному пласту "Сокальський" із запасами 116 тисяч тонн вугілля, яку планували відпрацьовувати до липня 2017 року. В квітні ускладнились гірничо-геологіч­ні умови - змінювалась потужність пла­с­та  від 1,4м до 0,7м, в основному бу­ли перепади по верхній сполуці, та й чи­сельні тектонічні порушення усклад­­ню­­вали роботу лави. Значно спо­віль­нились темпи ведення робіт, ву­гільний пласт розмило, відбулось пов­не його за­міщення породами покрівлі, практич­но по усій довжині лави. Аби ви­й­ти із си­туації, що склалася, треба було чим­скорі­ше приймати радикаль­не рішення. Розглядалися  два варіан­та - або пере­ходити  через породний ви­­бій, що став на перешкоді, та про­суватися  далі по панелі діючої лави, чи взагалі припи­нити  видобуток у цій лаві. Однак у шахтар­ській практиці вже є негативний дос­від такого стрім­кого переходу - ни­щи­ться вуглевидо­бувна техніка, шах­та­рі не взмозі вести видобуток згідно з доведеним для них завдан­ням.

Тому разом із фахівцями ДП "Ль­вів­вугілля" прийшли до висновку - у цих складних обставинах варто зу­пи­нити 116 лаву та перейти у лаву 416 плас­та "Межирічанський" (тут за­пасів вугілля 130 тис.тонн). З 5 квітня си­ла­ми працівників вуглевидобувної ді­ль­ниці №3 та дільниці МДГО розпо­чали демонтаж устаткування 116 лави з пе­ре­монтажем у лаву 416. Через мі­сяць інтенсивних робіт, 5 травня, 416 лава за­працювала. За прогнозами вуг­ле­видобуток  у  416  лаві шахтарі будуть вес­ти до грудня 2017 року. Це, звісно, були надзвичайно пришвид­шені темпи введення лави у роботу, однак  резу­ль­тат не забарився і у черв­ні шахтарі видали на гора 24 тис. 380 тонн вугіл­ля при плані - 22 тис.100 тонн, серед­ній добовий вуглеви­до­буток становив 1000 і більше тонн, а станом на 27 лип­ня - 23 тис. 851 тонну, що на 2806 тонн більше, ніж було за­плановано.

- Від прави­льної розстановки пра­ців­ників дільни­ці, їхній якісний та кі­ль­кіс­ний склад на кожному конк­рет­но­му робочому  місці  має вирішальне значен­­­ня. Якими робо­та­ми на сьогодні зайняті спеціалісти ДМДГО?

- Монтажно-демонтажні роботи наразі не ведуться. Робітники виконують суто під­го­товчі доручення - шахтарі відпрацьо­вують 416 лаву, а ДМДГО проводить ре­монт гірничих виробок. Гірничі робітники з ремонту гірничих виробок перекріплюють відкотний штрек, гірничомонтажники - від­новлюють  штрек по 417 лаві, в яку вугле­ви­добувники перейдуть одразу після від­працювання запасів у 416. Доставляються лісоматеріали в шахту, силами спе­ціа­ліс­тів готується обладнання на поверхні для спуску у підземку. Одним словом, ро­боти проводяться безперервно протягом доби, виконання  їхнього обсягу передає­ться по змінам.

    Лариса ГУМЕНЮК

 

На фото: начальник  дільниці МДГО Мар’ян Мигаль (другий зліва) та (зліво направо) гірник з ремонту гірничих виробок Володимир Лунін, бри­гадир  дільниці  Роман  Струс  та гірни­чо­­мон­­та­жник Степан Ярмух; гірники першої зміни у 416 лаві, началь­ник вуглевидобувної дільниці Ана­толій Потопа (у центрі).

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz