Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Лютий » 28

20 лютого, у Червонограді в четверту річницю Рево­люції Гідності біля меморіалу Героям Небесної Сотні та ро­сійсько-української війни відбулося вшанування Ге­роїв Небесної Сотні, а також воїнів, що захищали та захищають нашу дер­­жаву від агресора на Сході України.

Щоб віддати шану загиблим, зібралися представники влади, депутати всіх рівнів, військовослужбовці, студентська молодь,

громадські організації та небайдужі мешканці міста. До вша­нування пам'яті Героїв Небесної Сотні долучи­лася й деле­гація ДП "Львіввугілля: керівники допоміжних під­при­ємств, проф­спілки та шахтарські колективи.

Хвилиною мов­чання присутні вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні, а п ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

Лютий видався місяцем активних дій. Через проблеми зі збутом товарної продукції, несвоєчасною виплатою зар­плати шахтарям, дефіцитом кош­тів на виробничі потреби у зв'язку із частко­вим розрахунком за вже відвантажене споживачам вугілля шах­тарські проф­спіл­ки та адміністрація ДП “Львіввугіл­ля” спільно шукали вирішення наболі­лих питань.

Голова Львівської територіальної ор­га­нізації ППВПУ Олег Турчин разом з ліде­ра­ми первинних профспілкових організацій протягом останнього часу вів діалог з ад­міністрацією держпідприємства та неодно­ра­зово прово­дилися двосторонні зустрічі з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою.

Лідери первинних профспілкових ор­ганізацій Регіонального об'єднання НПГУ м.Червонограда на чолі з головою Віталієм Оні­жуком зустрічалися з очільником Львів­ської ОДА Ол ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

13 лютого відбулася спільна нара­да з питань запобігання професійних захворювань у працівників ДП “Львів­вугілля” за участі т.в.о. генераль­но­­го ди­ректора Олега Акімова та спе­ціалістів  держпідприємства, го­­­лов­ного уп­равління Держпраці у Ль­­вівській області, ДП «Західний  екс­перт­но-технічний центр», Управління Фонду соціа­ль­ного страхування  у Львівській об­лас­ті та проф­спілок.

Під час засідання розглядалися пи­тання професійних захворювань на під­приємствах ДП “Львіввугілля”, прове­ден­ня медоглядів та гігіє­­нічної оцінки умов пра­ці, атестація робочих місць та соціаль­не стра­ху­вання пра­­ців­ників.

... Читати далі »
| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

Стартує VIII Всеукраїнський літера­тур­ний кон­курс ім. Володимира Дроцика (1940-1993 рр.), при­свячений па­м'яті цього поета, журналіста, шах­­та­ря. Організатор конкурсу - Черво­ноградська загальноос­вітня школа №9.

Просимо авторів подавати свої кни­ги, видані за останні два роки. Мова - ук­раїн­ська. Номінації: поезія, проза, публі­цистика, краєзнавство, книги для дітей, пісенні збір­ки, альманахи або колективні збірки, дитяча книга (видання юних ав­торів-школярів). На­г­олошуємо: журі роз­гля­датиме тільки ви­­­дані книги,а не підго­товлені до друку ру­кописи!

Роботи приймаються до 31 травня 2018 року за адресою: загальноосвітня шко­ла №9 (біблі ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018


 

Ігор ДАХ - самобутній митець сло­ва. Сільський хлопець з Жовківщини почав писати ще у дитинстві, згодом обрав шахтарську професію, довгі ро­ки працював у забоях "Великомос­тів­ської" ГОЗом й гірничомонтажником. Віддав­ши належне шахті, зміг нарешті присвяти­ти себе творчості наповну.

 

Його доробок - п'ятдесят авторських книг поезії та прози, близько сотні віршів, що продовжили своє життя піснями. Але не лише власною творчістю жи­ве  митець: у 2008 році він заснував лі­те­ратурно-мис­тецьке  об'єднання  & ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

У сімейних архівах місцевих меш­канців зберігаються численні згадки, по яких можна за роками відстежити, як зростав і розбудовувався наш шах­­тарський край. Особливо промо­вис­ти­ми є у цьому плані друковані пам'ятки. Одна з таких потрапила у ре­дак­цію нашого часопису. Це кон­верт з маркою, погашеною на глибині 477м у день 25-річчя Львівсько-Волин­сько­го вугіль­ного басейну.

 Як відомо з історичних джерел, 4 жовт­ня 1949 року Рада Міністрів СРСР поста­новила організувати трест "Захід­шахто­буд", який з 1950 року розпочав будів­ництво вугільних шахт у Волин­сь­кій, а з 1952 року - у Львівській областях. Перше вугілля з надр пішло на-гора 30 грудня 1954 року з шахти №2 "Новово­ ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

Незвичайні гості відвідали шахту "Степова". Крізь око відеокамери роз­повісти про шахтарську професію при­їхали Яна Заплатинська та Діана Байов­­ська - ведучі програми "Моя про­­фесія" львівського дитячого теле­ві­зійного центру “Кадрики”, що ви­хо­дить в ефір на телеканалі Перший За­хідний.

Школярки переодяглися у шахтарсь­кий спецодяг та разом з оператором кілька годин знайомились з шахтною поверхнею, спілкувалися з працівниками ко­пальні, прагнучи зрозуміти, у чому ж суть цієї небезпечної професії. На­при­кінці юні телезірочки поділилися своїми враженнями:

- Ми зрозуміли, що шахтарі - це силь­ні, витривалі й дуже відповідальні лю­ди, адже у забої відповідають н ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

Бригаду електрослюсарів електро­цеху шахти "Червоноградська" про­тя­гом останніх дев'яти років очолює Іван ЄВПАК.

Народився майбутній бригадир у селі Га­лузія Маневицького району, що знахо­дит­ься в мальовничому куточку Волині, неподалік  міста  атомників  - Вараш (до 2016 року Кузнецовськ) Рівненської об­ласті. У  шахтарський  Червоноград його при­вела жага до знань та пізнання підзем­них галицьких надр. Закінчивши Червоно­градський гірничий технікум у 2004 році за спеціальністю "Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристро ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

Історія Червоноградського  учбово-курсового комбінату  ДП "Львівву­гілля" по­чинається з червня 1975 року. Упро­довж  всього  проміжку  часу основним завданням навчального комбінату є забезпечення професійного навчан­ня, підготовки та перепідготовки, підвищен­­ня кваліфікації робітників гірничих про­фесій, які працюють чи тільки-но вияв­­ляють  бажання  розпочати  трудо­вий шлях на шахтах Львівщини та Во­лині.

Щороку в комбінаті навчаються сотні робітників шахт державного підприємства "Львіввугілля". Досвідченим викладачам та майстрам виробничого навчання дові­ря­ють готувати свої кадри вугільні підпри­ємства Прибужжя, які подають заявки на отримання тієї чи іншої гірничої с ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

Якості вугілля, що видобувається із земних надр, і в подальшому відван­та­жується споживачам, приділяє­ться особлива увага. Структурними під­­роз­ділами Управління технічного контро­лю якості  вугілля і стандартів ДП "Ль­вів­вугілля" є відділи технічного контро­лю вугільних підприємств. На шах­ті "Сте­пова" ВТК очолює Денис ПОЛІ­ЩУК.

- Сьогодні на відділ технічного конт­ролю якості вугілля шахти покладено до­сить значний обсяг виробничих завдань. Звіс­но, є труднощі, які періодично виника­ють на виробництві, проте існує велика відповідальність за кінцевий результат, - роз ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

Якості вугілля, що видобувається із земних надр, і в подальшому відван­та­жується споживачам, приділяє­ться особлива увага. Структурними під­­роз­ділами Управління технічного контро­лю якості  вугілля і стандартів ДП "Ль­вів­вугілля" є відділи технічного контро­лю вугільних підприємств. На шах­ті "Сте­пова" ВТК очолює Денис ПОЛІ­ЩУК.

- Сьогодні на відділ технічного конт­ролю якості вугілля шахти покладено до­сить значний обсяг виробничих завдань. Звіс­но, є труднощі, які періодично виника­ють на виробництві, проте існує велика відповідальність за кінцевий результат, - роз ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

У січні 2018 р. шахтами ДП "Львів­ву­гілля" використано для видобутку вугілля 10 466 тис. кВт. год.  електро­енергії на суму  20 339 тис. грн. При ви­добутку в січні 117 409 тонн вугілля пи­томе використання електроенергії склало 89,1 кВт. год./т видобутого твер­дого палива.

Також активно ведуться роботи в напрямку економії коштів за спожиту електроенергію по зонному обліку. У січні 2018 р. шахтами спожито в зоні пі­кового навантаження 2 414 тис. кВт.год., що склало 23,1% від загального спожи­вання й дало економічний ефект 862 тис. грн. (4,2% від загального нарахування за спожиту електроенергію).

За увесь минулий рік для видобутку вугілля шахтами ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018

Належної продуктивності праці при використанні гірничих машин  і устатку­­вання  можна  досягти  тільки  за  умов якіс­­них монтажу, технічного обслугову­ван­ня і ремонту. На шахті "Лісова" колек­­тив дільниці монтажу-демонтажу гірни­чого обладнання та ремонтно-віднов­лю­вальних робіт під керівницт­вом Юрія ЗАДОЛИННОГО забезпечує надій­ну експлуатацію гірничої техніки, на­­сам­­­перед, завдяки високому про­фе­­­­сіо­на­­лізму праців­ників.

... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 28.02.2018